Badanie ECI – Sosnowiec

Analiza „European Common Indicators” jest narzędziem badania stanu zrównoważenia rozwoju miast. Obejmuje ona 10 obszarów analizy rozwoju miejskiego. Jest metodologią zalecaną przez Komisję Europejską. Więcej informacji o sposobie jej przygotowania można znaleźć na stronie Komisji.

Poniżej przedstawiamy wyniki analizy dla Sosnowca. Dane na 30 września 2014 r.

1. ZADOWOLENIE OBYWATELI ZE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

wskaźnik: Średni poziom zadowolenia ze wspólnoty lokalnej

pytania pomocnicze:

 • W jakim stopniu mieszkańcy zadowoleni są – w sensie ogólnym – z miasta jako miejsca zamieszkania i pracy?
 • W jakim stopniu mieszkańcy są zadowoleni z różnych funkcji spełnianych przez miasto?
 • Jak mieszkańcy oceniają różne funkcje spełniane przez miasto, oraz które z tych funkcji uważają za najważniejsze w kategoriach jakości życia?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Dotychczas nie były przeprowadzane w naszym mieście tego typu badania.

 

2. LOKALNY WKŁAD W GLOBALNE ZMIANY KLIMATYCZNE

wskaźnik: emisja CO2 przypadająca na jednego mieszkańca

pytanie pomocnicze:

 • W jakim zakresie administracja lokalna i społeczność lokalna są w stanie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, co stanowiłoby lokalny wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Emisja CO2 przypadająca na jednego mieszkańca w Gminie Sosnowiec nie jest określona (obecnie opracowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca. Nie posiadamy informacji odnośnie emisji CO2 przypadającej na jednego mieszkańca dane te będą zawarte w opracowywanym obecnie „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca”. Zagadnienia związane z ochroną środowiska w Sosnowcu zawarte są w przyjętą przez Radę Miejską w Sosnowcu w 2013r. „Aktualizacją programem ochrony środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych wprowadzanych do powietrza z indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Sosnowiec realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)- opracowany w 2011r. W związku z problemem, jaki stanowi niska emisja, od lat w Sosnowcu podejmowane są działania na rzecz jej ograniczenia tj.: modernizacje ogrzewania, podłączenia do sieci ciepłowniczych, termomodernizacja budynków oraz instalacja źródeł odnawialnych. Udzielane jest również od kilku lat dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych dla osób fizycznych, jak również placówek użyteczności publicznych. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 111/VII/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. przyjęto Regulamin udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta Sosnowca.

 

3. LOKALNE MOŻLIWOŚCI PRZEMIESZCZANIA SIĘ I TRANSPORT PASAŻERSKI

wskaźnik: Podróże odbywane prywatnymi pojazdami silnikowymi w ujęciu procentowym

pytania pomocnicze:

 • Jaki jest poziom mobilności pasażerów w mieście?
 • Czy odległości, pokonywane przez mieszkańców zwiększają się?
 • Jakie sposoby transportu wykorzystywane są dla potrzeb codziennego przemieszczania się obywateli?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Nie posiadamy danych w tym zakresie.

 

4. DOSTĘPNOŚĆ LOKALNYCH PUBLICZNYCH TERENÓW OTWARTYCH I USŁUG

wskaźnik: Odsetek obywateli zamieszkałych w obrębie 300 m od publicznych terenów otwartych (POA) > 5,000 m2

pytania pomocnicze:

 • Jaka część mieszkańców danej gminy miejskiej zamieszkuje w pobliżu publicznych terenów otwartych i innych podstawowych usług?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Dotychczas nie były prowadzone tego typu badania i analizy dla obszaru naszego miasta. Można jednak stwierdzić, iż biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów Sosnowca większość mieszkańców ma dostęp do tego typu terenów.

 

5. JAKOŚĆ LOKALNEGO POWIETRZA

Wskaźnik zasadniczy: wartość netto przekroczenia dopuszczalnego stężenia PM10

pytania pomocnicze:

 • Ile razy w ciągu roku jakość lokalnego powietrza przekracza dopuszczalne poziomy?
 • Czy administracja lokalna przygotowała i wdrożyła plan zarządzania jakością powietrza?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)- opracowany w 2011r. W trakcie opracowywania jest „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca”.

 

6. PODRÓŻE DZIECI DO I ZE SZKOŁY

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek dzieci dojeżdżających do szkół samochodem

pytania pomocnicze:

 • W jakim stopniu – zdaniem rodziców – wspólnota lokalna oraz system transportu zbiorowego są bezpieczne dla małych dzieci i funkcjonalne z punktu widzenia potrzeb dzieci?
 • Jakiego rodzaju transportu używa się w celu umożliwienia uczniom dotarcia do i ze szkoły?
 • Jak ważne jest takie wychowywanie dzieci, by przyjęły ekologiczny styl życia?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Szczegółowa odpowiedź w linku.

 

7. ZARZĄDZANIE W ORGANACH ADMINISTRACJI LOKALNEJ I LOKALNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH ZGODNE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wskaźnik zasadniczy: Certyfikaty ekologiczne wśród ogólnej liczby przedsiębiorstw w ujęciu procentowym

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie lokalne przedsiębiorstwa, instytucje i organy administracji zarządzają zużyciem zasobów, ochroną środowiska i kwestiami społecznymi poprzez przyjmowanie uznanych procedur?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Wydział Gospodarki Komunalnej UM Sosnowiec nie posiada certyfikatów ekologicznych.

 

8. ZAGROŻENIE HAŁASEM

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek ludności narażonej na działanie Lnight >55 dB(A)

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie mieszkańcy są narażeni w swoich domach, w parkach publicznych i innych stosunkowo spokojnych miejscach na hałas w środowisku pochodzący z ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz ze źródeł przemysłowych?
 • Jaki poziom hałasu występuje na wybranych terenach danego miasta?
 • Czy administracja lokalna przygotowała i wprowadziła w życie jakiś plan / program działań na rzecz walki z hałasem?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Zgodnie z Mapą akustyczną dla Gminy Sosnowiec opracowaną w 2012 roku (link): Odsetek ludności narażonej na hałas drogowy wyrażony wskaźnikiem LN >55 – 4.3%; Odsetek ludności narażonej na hałas kolejowy i tramwajowy wyrażony wskaźnikiem LN >55 – 0,5%; Odsetek ludności narażonej na hałas przemysłowy wyrażony wskaźnikiem LN >55 – 0%; Nie dokonywano oceny hałasu lotniczego na terenie Sosnowca.

 

9. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wskaźnik zasadniczy: Udział procentowy obszarów chronionych

pytania pomocnicze:

 • Czy dana gmina angażuje się w politykę zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju użytkowania gruntów, poprzez wyznaczanie celów z zakresu sposobu zabudowy, zwiększanie efektywności wykorzystania gruntów, chronienie terenów w niewielkim stopniu zagospodarowanych i miejsc o szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz przywracanie wartości użytkowej i ponowne zagospodarowywanie terenów opuszczonych i skażonych?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Obszary chronione zajmują około 40ha tj. 0,4 % powierzchni miasta.

 

10. PRODUKTY PROMUJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek ludności nabywającej „produkty promujące zrównoważony rozwój”

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie gospodarstwa domowe i instytucje, w tym władze lokalne, nabywają produkty, które promują zrównoważony rozwój?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Nie posiadamy tego typu informacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *