Badanie ECI – Olkusz

Analiza „European Common Indicators” jest narzędziem badania stanu zrównoważenia rozwoju miast. Obejmuje ona 10 obszarów analizy rozwoju miejskiego. Jest metodologią zalecaną przez Komisję Europejską. Więcej informacji o sposobie jej przygotowania można znaleźć na stronie Komisji.

Poniżej przedstawiamy wyniki analizy dla Olkusza. Dane na 30 września 2014 r.

1. ZADOWOLENIE OBYWATELI ZE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

wskaźnik: Średni poziom zadowolenia ze wspólnoty lokalnej

pytania pomocnicze:

 • W jakim stopniu mieszkańcy zadowoleni są – w sensie ogólnym – z miasta jako miejsca zamieszkania i pracy?
 • W jakim stopniu mieszkańcy są zadowoleni z różnych funkcji spełnianych przez miasto?
 • Jak mieszkańcy oceniają różne funkcje spełniane przez miasto, oraz które z tych funkcji uważają za najważniejsze w kategoriach jakości życia?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Brak danych. Gmina nie prowadzi takich badań.

 

2. LOKALNY WKŁAD W GLOBALNE ZMIANY KLIMATYCZNE

wskaźnik: emisja CO2 przypadająca na jednego mieszkańca

pytanie pomocnicze:

 • W jakim zakresie administracja lokalna i społeczność lokalna są w stanie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, co stanowiłoby lokalny wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Liczba mieszkańców Gminy Olkusz wynosi 49405 ( stan na 31.12.2013 r.) tut. Urząd nie dysponuje informacjami dot. wielkości CO2 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Odp. na pytanie pomocnicze: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych następuje poprzez działania Gminy polegające na: – podłączeniu do centralnej ciepłowni budynków będących własnością Gminy, – termomodernizacji budynków będących własnością Gminy, – wymianie kotłowni węglowych na gazowe w budynkach będących własnością Gminy, – wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

 

3. LOKALNE MOŻLIWOŚCI PRZEMIESZCZANIA SIĘ I TRANSPORT PASAŻERSKI

wskaźnik: Podróże odbywane prywatnymi pojazdami silnikowymi w ujęciu procentowym

pytania pomocnicze:

 • Jaki jest poziom mobilności pasażerów w mieście?
 • Czy odległości, pokonywane przez mieszkańców zwiększają się?
 • Jakie sposoby transportu wykorzystywane są dla potrzeb codziennego przemieszczania się obywateli?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Brak danych. Odp. na pytanie pomocnicze: Poziom mobilności można określić ogólnie jako znaczny. Odległości pokonywane przez mieszkańców zwiększają się, choćby ze względu na położenie Olkusza i coraz bardziej powszechny dojazd do pracy do pobliskich aglomeracji katowickiej i krakowskiej. Sposoby transportu to komunikacja miejska, samochody prywatne, kolej.

 

4. DOSTĘPNOŚĆ LOKALNYCH PUBLICZNYCH TERENÓW OTWARTYCH I USŁUG

wskaźnik: Odsetek obywateli zamieszkałych w obrębie 300 m od publicznych terenów otwartych (POA) > 5,000 m2

pytania pomocnicze:

 • Jaka część mieszkańców danej gminy miejskiej zamieszkuje w pobliżu publicznych terenów otwartych i innych podstawowych usług?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Brak danych w tym zakresie. Gmina nie prowadzi statystyk dotyczących odsetka obywateli zamieszkałych w pobliżu publicznych terenów otwartych i innych podstawowych usług. Polecamy natomiast do wykorzystania statystykę ludności Miasta i Gminy Olkusz z podziałem na liczbę ludności zamieszkujących poszczególne miejscowościach i ulice – stan na 31.12.2013r. opublikowaną na głównej stronie BIP urzędu.

 

5. JAKOŚĆ LOKALNEGO POWIETRZA

Wskaźnik zasadniczy: wartość netto przekroczenia dopuszczalnego stężenia PM10

pytania pomocnicze:

 • Ile razy w ciągu roku jakość lokalnego powietrza przekracza dopuszczalne poziomy?
 • Czy administracja lokalna przygotowała i wdrożyła plan zarządzania jakością powietrza?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Informacje dot. jakości powietrza na terenie miasta Olkusza dostępne są na stronie www.umig.olkusz.pl w zakładce ?komunikat o stanie powietrza?. Prezentowane dane pozyskiwane są ze stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Olkuszu przy ul. Nullo (raporty dzienne, miesięczne i roczne – obejmują poniższe parametry ? dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenek węgla, tlenki azotu i pył zawieszony). Gmina nie wdrożyła planu zarządzania jakością powietrza.

 

6. PODRÓŻE DZIECI DO I ZE SZKOŁY

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek dzieci dojeżdżających do szkół samochodem

pytania pomocnicze:

 • W jakim stopniu – zdaniem rodziców – wspólnota lokalna oraz system transportu zbiorowego są bezpieczne dla małych dzieci i funkcjonalne z punktu widzenia potrzeb dzieci?
 • Jakiego rodzaju transportu używa się w celu umożliwienia uczniom dotarcia do i ze szkoły?
 • Jak ważne jest takie wychowywanie dzieci, by przyjęły ekologiczny styl życia?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Brak danych dot. tak ogólnie sformułowanego wskaźnika. Odp. na pytania pomocnicze: Gmina realizuje zadanie dowożenia uczniów do szkoły , wynikające z ustawy o systemie oświaty. Obowiązek dowożenia uczniów realizowany jest w formie dowozu zbiorowego zorganizowanego lub w formie zakupu biletów miesięcznych na autobusy komunikacji publicznej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych Gmina także zwraca rodzicom koszty dowozu , jeżeli dowóz zapewniają rodzice. W Gminie Olkusz wszyscy uprawnieni uczniowie są objęci dowożeniem. W roku szkolnym 2013/2014 liczba dowożonych przez Gminę uczniów wynosiła 619, w tym: – do przedszkoli (dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32, – do szkół podstawowych – 184, – do gimnazjów – 358, – uczniów niepełnosprawnych – 45. Stanowi to 13 % ogółu uczniów. Dowożenie odbywało się autobusami o liczbie miejsc odpowiadającej liczbie uczniów na poszczególnych trasach dowozu i autobusami komunikacji miejskiej, a w przypadku niepełnosprawnych uczniów busami przystosowanymi do przewozu niepełnosprawnych osób. W zakresie bezpieczeństwa dowozu skarg rodziców nie było. Gmina Olkusz prowadzi następujące działania w zakresie edukacji ekologicznej dzieci: – organizacja i finansowanie akcji: Sprzątanie Świata Polska ? Sprzątanie Miasta i Gminy Olkusz ? corocznie wrzesień; współfinansowanie nagród i współudział w konkursach o tematyce ekologicznej organizowanych przez szkoły z terenu miasta i gminy Olkusz , LOP, MOK (np. Dzień Ziemi, Eko-piosenka).

 

7. ZARZĄDZANIE W ORGANACH ADMINISTRACJI LOKALNEJ I LOKALNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH ZGODNE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wskaźnik zasadniczy: Certyfikaty ekologiczne wśród ogólnej liczby przedsiębiorstw w ujęciu procentowym

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie lokalne przedsiębiorstwa, instytucje i organy administracji zarządzają zużyciem zasobów, ochroną środowiska i kwestiami społecznymi poprzez przyjmowanie uznanych procedur?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Brak danych. Gmina nie prowadzi takich ewidencji.

 

8. ZAGROŻENIE HAŁASEM

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek ludności narażonej na działanie Lnight >55 dB(A)

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie mieszkańcy są narażeni w swoich domach, w parkach publicznych i innych stosunkowo spokojnych miejscach na hałas w środowisku pochodzący z ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz ze źródeł przemysłowych?
 • Jaki poziom hałasu występuje na wybranych terenach danego miasta?
 • Czy administracja lokalna przygotowała i wprowadziła w życie jakiś plan / program działań na rzecz walki z hałasem?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Zgodnie z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego na lata 2009-2013 pierwsze linie zabudowy na odcinku DK-94 od km 297+400 do 298+200 i od km 298+750 do km 299+000 znajdują się w strefach wymagających podjęcia priorytetowych działań celem ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych. Wykonane na zlecenie GDDKiA w Warszawie mapy akustyczne m.in. odcinków DK 94 od km 297+090 do km 297+700 (Olkusz-przejście) oraz od km 297+700 do km 301+540 (Olkusz-Sieniczno) obrazują znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, co potwierdza również raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie DK 94 w Olkuszu na odcinku od km 294+898,00 do km 299+251,00. Z w/w raportu wynika, że ruch kołowy odbywający się na przedmiotowym odcinku drogi w chwili obecnej jest źródłem znacznego, ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. Obecne natężenie ruchu pojazdów na odcinku Olkusz-przejście wynosi ok. 32 tys. pojazdów na dobę natomiast prognozowane natężenie ruchu na rok 2022 wynosić będzie ok. 47 tys. pojazdów na dobę w tym ok. 9 tys. pojazdów ciężarowych. W projekcie aktualizacji Programu j.w zostały również ujęte niektóre linie kolejowe. Przez Olkusz przebiega linia kolejowa PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, która również jest źródłem ponadnormatywnego hałasu. Z powodu występujących przekroczeń hałasu oraz w wyniku skarg mieszkańców w 2008 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nakazującą PKP LHS sp. z o.o. wykonanie ekranów akustycznych o łącznej długości ok. 1000 m oraz wykonanie badań akustycznych po wybudowaniu ekranów na odcinku przebiegającym przez Olkusz. Następnie na skutek prowadzonych prac remontowych na tym odcinku decyzja została wstrzymana, do czasu przedłożenia nowych badań akustycznych. Pomimo remontu prowadzone przez WIOŚ w Krakowie w 2011 r. badania wykazały znaczne przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu na terenach zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie PKP LHS. Program j.w dostępny jest na stronie internetowej.

 

9. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wskaźnik zasadniczy: Udział procentowy obszarów chronionych

pytania pomocnicze:

 • Czy dana gmina angażuje się w politykę zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju użytkowania gruntów, poprzez wyznaczanie celów z zakresu sposobu zabudowy, zwiększanie efektywności wykorzystania gruntów, chronienie terenów w niewielkim stopniu zagospodarowanych i miejsc o szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz przywracanie wartości użytkowej i ponowne zagospodarowywanie terenów opuszczonych i skażonych?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Gmina Olkusz nie wydzierżawiła , ani użyczyła miejsc o szczególnym znaczeniu ekologicznym, ani też nie zobowiązała się do przywrócenia wartości użytkowej i ponownego zagospodarowania terenów opuszczonych i skażonych.

 

10. PRODUKTY PROMUJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek ludności nabywającej „produkty promujące zrównoważony rozwój”

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie gospodarstwa domowe i instytucje, w tym władze lokalne, nabywają produkty, które promują zrównoważony rozwój?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Brak danych. Gmina nie prowadzi badań w tym zakresie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *