Badanie ECI – Katowice

Analiza „European Common Indicators” jest narzędziem badania stanu zrównoważenia rozwoju miast. Obejmuje ona 10 obszarów analizy rozwoju miejskiego. Jest metodologią zalecaną przez Komisję Europejską. Więcej informacji o sposobie jej przygotowania można znaleźć na stronie Komisji.

Poniżej przedstawiamy wyniki analizy dla Katowic. Dane na 30 września 2014 r.

1. ZADOWOLENIE OBYWATELI ZE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

wskaźnik: Średni poziom zadowolenia ze wspólnoty lokalnej

pytania pomocnicze:

 • W jakim stopniu mieszkańcy zadowoleni są – w sensie ogólnym – z miasta jako miejsca zamieszkania i pracy?
 • W jakim stopniu mieszkańcy są zadowoleni z różnych funkcji spełnianych przez miasto?
 • Jak mieszkańcy oceniają różne funkcje spełniane przez miasto, oraz które z tych funkcji uważają za najważniejsze w kategoriach jakości życia?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Urząd Miasta Katowice nie jest w posiadaniu danych dotyczących poziomu zadowolenia mieszkańców ze wspólnoty lokalnej.

 

2. LOKALNY WKŁAD W GLOBALNE ZMIANY KLIMATYCZNE

wskaźnik: emisja CO2 przypadająca na jednego mieszkańca

pytanie pomocnicze:

 • W jakim zakresie administracja lokalna i społeczność lokalna są w stanie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, co stanowiłoby lokalny wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Emisja roczna CO2 przypadająca na jednego mieszkańca Katowic wynosi 1,91 Mg/rok.

 

3. LOKALNE MOŻLIWOŚCI PRZEMIESZCZANIA SIĘ I TRANSPORT PASAŻERSKI

wskaźnik: Podróże odbywane prywatnymi pojazdami silnikowymi w ujęciu procentowym

pytania pomocnicze:

 • Jaki jest poziom mobilności pasażerów w mieście?
 • Czy odległości, pokonywane przez mieszkańców zwiększają się?
 • Jakie sposoby transportu wykorzystywane są dla potrzeb codziennego przemieszczania się obywateli?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Urząd Miasta Katowice nie jest w posiadaniu aktualnych danych dotyczących podróży odbywanych prywatnymi pojazdami silnikowymi w ujęciu procentowym. Posiadane dane o udziałach różnych środków transportu w realizacji podróży w Katowicach pochodzą z kompleksowych badań ruchu z 1998 roku: samochód 29 %, komunikacja zbiorowa 33 %, pieszo lub rower 38 %.

 

4. DOSTĘPNOŚĆ LOKALNYCH PUBLICZNYCH TERENÓW OTWARTYCH I USŁUG

wskaźnik: Odsetek obywateli zamieszkałych w obrębie 300 m od publicznych terenów otwartych (POA) > 5,000 m2

pytania pomocnicze:

 • Jaka część mieszkańców danej gminy miejskiej zamieszkuje w pobliżu publicznych terenów otwartych i innych podstawowych usług?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Urząd Miasta Katowice nie dysponuje danymi obywateli zamieszkałych w obrębie 300 m od publicznych terenów otwartych (POA) > 5,000 m2. Jednocześnie informuję, że w ramach prac nad sporządzeniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja” (Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dn. 25 kwietnia 2012 r.) sporządzono analizy dotyczące infrastruktury społecznej i jakości życia mieszkańców, w tym dostępności usług podstawowych takich jak: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, dom kultury, przychodnia zdrowia, biblioteka, wg stanu na rok 2007, w podziale na jednostki urbanistyczne. Dane takie zawarte są w cz. I Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, Rozdział VIII, tab. VIII 6. Studium dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

5. JAKOŚĆ LOKALNEGO POWIETRZA

Wskaźnik zasadniczy: wartość netto przekroczenia dopuszczalnego stężenia PM10

pytania pomocnicze:

 • Ile razy w ciągu roku jakość lokalnego powietrza przekracza dopuszczalne poziomy?
 • Czy administracja lokalna przygotowała i wdrożyła plan zarządzania jakością powietrza?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Wg monitoringu powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w 2013 roku na terenie miasta Katowice występowało przekroczenie stężenia pyłu PM 10 o 6 g/m3.

 

6. PODRÓŻE DZIECI DO I ZE SZKOŁY

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek dzieci dojeżdżających do szkół samochodem

pytania pomocnicze:

 • W jakim stopniu – zdaniem rodziców – wspólnota lokalna oraz system transportu zbiorowego są bezpieczne dla małych dzieci i funkcjonalne z punktu widzenia potrzeb dzieci?
 • Jakiego rodzaju transportu używa się w celu umożliwienia uczniom dotarcia do i ze szkoły?
 • Jak ważne jest takie wychowywanie dzieci, by przyjęły ekologiczny styl życia?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Urząd Miasta Katowice nie prowadzi ewidencji dzieci dojeżdżających do szkół indywidualnym transportem samochodowym. Miasto Katowice realizując zapis art. 14a ust. 3-4a oraz art. 17 ust. 1-3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), w roku szkolnym 2013/2014 objęło dowozem 586 uczniów i wychowanków przedszkoli. Dowóz jest realizowany poprzez: zapewnienie dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę; zwrot kosztów przejazdu uczniów dowożonych do szkoły/placówki przez rodziców; zwrot kosztów biletów komunikacji miejskiej. 467 uczniów i wychowanków korzystało z dowozu zbiorowego, 51 uczniów i wychowanków korzystało ze zwrotu kosztów przejazdu uczniów dowożonych do szkoły/placówki przez rodziców, zaś 68 uczniów korzystało ze zwrotu kosztów biletów komunikacji miejskiej. Placówki oświatowe wszystkich typów podejmują szereg działań w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, w tym również w zakresie proponowania rodzicom aktywnych form wypoczynku oraz minimalizowania wpływu czynników cywilizacyjnych na środowisko dziecka i rodziny.

 

7. ZARZĄDZANIE W ORGANACH ADMINISTRACJI LOKALNEJ I LOKALNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH ZGODNE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wskaźnik zasadniczy: Certyfikaty ekologiczne wśród ogólnej liczby przedsiębiorstw w ujęciu procentowym

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie lokalne przedsiębiorstwa, instytucje i organy administracji zarządzają zużyciem zasobów, ochroną środowiska i kwestiami społecznymi poprzez przyjmowanie uznanych procedur?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Urząd Miasta Katowice nie dysponuje danymi dot. ilości certyfikatów ekologicznych wydanych dla przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie miasta Katowice.

 

8. ZAGROŻENIE HAŁASEM

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek ludności narażonej na działanie Lnight >55 dB(A)

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie mieszkańcy są narażeni w swoich domach, w parkach publicznych i innych stosunkowo spokojnych miejscach na hałas w środowisku pochodzący z ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz ze źródeł przemysłowych?
 • Jaki poziom hałasu występuje na wybranych terenach danego miasta?
 • Czy administracja lokalna przygotowała i wprowadziła w życie jakiś plan / program działań na rzecz walki z hałasem?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Wg. autorów Mapy akustycznej miasta Katowice wykonanej w 2008 roku na hałas w porze nocnej o poziomie równoważnym przekraczającym 55 dB narażonych jest szacunkowo około 54 tysięcy mieszkańców Katowic.

 

9. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wskaźnik zasadniczy: Udział procentowy obszarów chronionych

pytania pomocnicze:

 • Czy dana gmina angażuje się w politykę zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju użytkowania gruntów, poprzez wyznaczanie celów z zakresu sposobu zabudowy, zwiększanie efektywności wykorzystania gruntów, chronienie terenów w niewielkim stopniu zagospodarowanych i miejsc o szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz przywracanie wartości użytkowej i ponowne zagospodarowywanie terenów opuszczonych i skażonych?

ODPOWIEDZI URZĘDU: W oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja” informuję, że obszary prawnie chronione na terenie miasta Katowice (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe) zajmują powierzchnię 232,2 ha co stanowi 1,4% powierzchni miasta Katowice. Na terenie miasta Katowice występują lasy, w tym lasy ochronne, które zajmują ok. 7060 ha co stanowi ok. 43% powierzchni miasta Katowice. Obszary prawnie chronione wraz z lasami zajmują ok. 7292,2 ha, tj. ok. 44,3% powierzchni miasta Katowice.

 

10. PRODUKTY PROMUJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wskaźnik zasadniczy: Odsetek ludności nabywającej „produkty promujące zrównoważony rozwój”

pytania pomocnicze:

 • W jakim zakresie gospodarstwa domowe i instytucje, w tym władze lokalne, nabywają produkty, które promują zrównoważony rozwój?

ODPOWIEDZI URZĘDU: Urząd Miasta Katowice nie dysponuje danymi dot. odsetka ludności nabywającej „produkty promujące zrównoważony rozwój”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *